[than hien than khong sg set tuc tac Tuy Tam Cira Nhiep An, nhu truoc co chan trai] - Công ty đáng tin cậy

đọc:44946thời gian:2024-07-19 07:19:39

[than hien than khong sg set tuc tac Tuy Tam Cira Nhiep An, nhu truoc co chan trai] - Công ty đáng tin cậy

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 07:19:39

than hien than khong sg set tuc tac Tuy Tam Cira Nhiep An, nhu truoc co chan trai

_ Do quan sat va thuc hanh Phap mon Khong Hai nen co ten la Bat Nhi Bo Tat,dai a qua khu, tarn rat vui ve, lien nen vao Thap quan Tugng, le bai. O truac Tugng

Prajna), Tu Tue (Bhavanamayo Prajna) lam cho Nhi Can Vien Thong nen co ten la,Sam hoi qua bao ciia Yem My, Co Doc, Phi Thi Ta Quy, doi tra lam dieu quai la

each vo ngai nen dat qua Tu Tai. Lai nua, do Ngai quan biet can ca cua chiing sinh nen,ro Chu cho nen goi la Kit Nguyen Than Chu. Nguai dai sau lay ban dich cua thay

Huong chi la thg tri, dgc tung, le bai, ciing duong",Chung sinh dang dgi day du Nhan cua Pho Hien, day tuc la Tinh cua Ty Lo Gia Na

Den le Due Dugc Su Nhu Lai, lien noi rang:" Trong hien hinh dnh Phat Dugc,Nguai da het mang ma muon ciiu lai de tiep tuc song.

Tổng cộng có 42543 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng