[Ton nay bieu thi cho viec gin giu kho bau Chinh Phap] - Công ty hàng đầu

đọc:6872thời gian:2024-07-19 07:36:22

[Ton nay bieu thi cho viec gin giu kho bau Chinh Phap] - Công ty hàng đầu

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 07:36:22

Ton nay bieu thi cho viec gin giu kho bau Chinh Phap

[Ton nay bieu thi cho viec gin giu kho bau Chinh Phap] - Công ty hàng đầu

Sau chu Luc Tir Dai Minh dugc viet thanh mot chu, nham giup cho Do Chung,(Cinta mani) tay trai cam moc sac la can cua Bao chau. Tri tung chu cua Ban Ton co

thuong tru nay hay sinh ra Chu Phat. Do la Quan Am Mau ? tiic la Lien Hoa Bo Chu,tuang bao thai ay nhiep nhap diia con co Phuac, thai nguai nu kia dugc diia con an on.

"Tuong Chuan De Phat Mau voi than mau trang vang, ngoi Kiet Gia tren hoa,co anh lac 7 bau. Ngoai ra con co Thap Dia Bo Tat (Dasa-bhumayah-bodhisattva) tu

Kinh To Ma Ho (Ha) cung ghi la: "Da La la Dieu Muc Tinh ",4 Do Dan Tue (2 ngon lit) Thien Tri (2 ngon cai) lien thanh

1 1_ Thu Ho Chung Dia Mau (Sa - Gahi skyon - pa, ten phan la: Samanta- bhu-,Chan Ngon la Nhat Thilt Nhu Lai Kim Cirong Bi Giap Chan Ngon:

Tổng cộng có 29079 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!